تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1364 
نرم افزار 
دانشگاه صنعتی شریف 
0.00 
فوق لیسانس 
1371 
حقوق 
دانشگاه ازاد اسلامی 
0.00 
سطح 4 
 
 
 
0.00