سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی 
سرپرست دفتر 
1377/03/31 
1378/03/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
عضو هیئت علمی ـ استادیار 
1383/01/01 
1386/01/01 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهش‌های مجلس 
به عنوان کارشناس ممتاز 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
همایش چشمه جاری (اندیشه‌های استاد علی صفایی) 
دبیر علمی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها 
1386/06/01 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس 
1365/07/01 
1370/03/31 
کلیه دروس معارف اسلامی 
تدریس 
تخصصی قضا 
مدرس 
 
 
فقه الجزاء 
تدریس 
تخصصی قضا 
مدرس 
 
 
فقه حقوق خصوصی