سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی 
سرپرست دفتر 
1998/06/21 
1999/06/21 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
عضو هیئت علمی ـ استادیار 
2004/03/20 
2007/03/21 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهش‌های مجلس 
به عنوان کارشناس ممتاز 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
همایش چشمه جاری (اندیشه‌های استاد علی صفایی) 
دبیر علمی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها 
2007/08/23 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس 
1986/09/23 
1991/06/21 
کلیه دروس معارف اسلامی 
تدریس 
تخصصی قضا 
مدرس 
 
 
فقه الجزاء 
تدریس 
تخصصی قضا 
مدرس 
 
 
فقه حقوق خصوصی